Post of the day

15 cán bộ chủ chốt là họ hàng với Tổng giám đốc Hàng hải...

Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa có kết luận xác minh đơn tố cáo 30 người có quan hệ gia đình với lãnh đạo đang làm việc tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam (VMS-South) và đơn vị thành viên từ năm 2005 đến nay. Tổ…